PFRON: Dofinansowanie do kredytów

PFRON: Dofinansowanie do kredytów

Czym jest dofinansowanie do oprocentowania kredytów dla pracodawcy?

Jeśli jesteś pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej i weźmiesz kredyt bankowy, który wykorzystasz na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania tego kredytu.

Kto się może ubiegać i gdzie złożyć wniosek?

O pomoc może ubiegać się pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej. Wniosek składa się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II 13.

Warunki przyznania dofinansowania do oprocentowania kredytu

Dofinansowanie może być udzielone pracodawcy, który zawarł umowy kredytowe z bankiem, oraz złoży wniosek, jeżeli:

 1. łączna kwota zaciągniętych kredytów nie przekracza kwoty odpowiadającej sumie:
  1. iloczynu 55 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,
  2. iloczynu 35 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,
  3. iloczynu 25 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,
 2. średnia stopa oprocentowania kredytów nie przekracza sumy rocznej stopy procentowej trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, notowanej przez agencję informacyjną (stopa WIBOR trzymiesięczny), i marży o stałej stopie procentowej, wynoszącej nie więcej niż 1,5 punktu procentowego, obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie obejmuje odsetki od kredytów zaciągniętych w roku, w którym złożono wniosek, oraz kredytów zaciągniętych przez pracodawcę w poprzednich latach, stanowiących jego zobowiązanie.

Dofinansowanie może być udzielone od dnia zawarcia umowy kredytu lub zawarcia aneksu do tej umowy, jeżeli wniosek został złożony do Funduszu w terminie 30 dni od dnia zawarcia przez pracodawcę umowy kredytu lub zawarcia aneksu do tej umowy.

W przypadku przekroczenia tego terminu, dofinansowania udziela się od dnia wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Dofinansowanie może być udzielone na okres 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym złożono wniosek.

Wyłączenia dofinansowania

Dofinansowania nie udziela się do oprocentowania kredytów:

 1. przeznaczonych na:
  1. zakup nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie tego zakładu,
  2. finansowanie inwestycji pod wynajem,
  3. zakup samochodów osobowych,
  4. wydatki lub przedsięwzięcia w części sfinansowanej ze środków publicznych;
 2. których zabezpieczeniem jest lokata na rachunku bankowym pracodawcy;
 3. spłaconych przed dniem złożenia wniosku.

Terminy rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania do oprocentowania kredytu

Pracodawca składa do Funduszu wniosek  wraz z wymaganymi dokumentami o dofinansowanie na dany rok kalendarzowy – w terminie do dnia 15 listopada tego roku. Fundusz pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Fundusz informuje pracodawcę o jego rozpatrzeniu, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Fundusz zawiera umowę z pracodawcą.

Podstawa prawna

 • art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
 • 2, § 3, § 10 ust. 1 pkt 1, ust. 4, 5, 6 i 8, § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1975),
 • art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.)


Facebook
LinkedIn
Skip to content