PFRON: Drugie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 a wsparcie z SODiR

PFRON: Drugie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 a wsparcie z SODiR

Przepisy ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw upoważniły Radę Ministrów (o ile zajdzie taka potrzeba) do przedłużenia i rozszerzenia pomocy  – w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

W związku z tym przyjęto drugie już z kolei Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 2,które obowiązuje od 28 lutego 2021 r. Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. traci moc Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 3.Niemniej jednak Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. zawiera przepisy przejściowe, które określają zasady kontynuacji wsparcia na podstawie obu rozporządzeń.

Przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. umożliwiają w dalszym ciągu przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w określonych branżach ubieganie się o pomoc, między innymi  w takiej formie jak: zwolnienie ze składek ZUS za grudzień 2020 r. oraz styczeń i luty 2021 r., świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, czy też dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pomocy tej udzielają właściwe instytucje, np. ZUS, czy urzędy pracy, więc wszelkie pytania dotyczące warunków pozyskiwania tych pomocy należy kierować do organu, który danej pomocy udziela.

Fundusz przypomina, iż pozyskiwanie innych form wsparcia do kosztów, dofinansowanych lub refundowanych ze środków PFRON – w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub w formie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne powinno być odpowiednio wykazane przez wnioskodawcę w składanych dokumentach do PFRON za okresy sprawozdawcze, których pomoc z innych źródeł dotyczy.

Zasady wypełniania dokumentów składanych do PFRON (w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji – dalej SODIR) w przypadku korzystania – z uwagi na pandemię COVID-19 – z innych form pomocy, kierowanej do przedsiębiorców o określonych branżach, zostały wyjaśnione w tym artykule. Natomiast wyjaśnienia w zakresie wykazywania pomocy w SODiR, pozyskanych w ramach tarcz antykryzysowych od 1.0 do 4.0, dotyczących wszystkich branż dostępne są w tym miejscu.

W przypadku pytań bądź wątpliwości w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne lub dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych prosimy o kontakt z właściwym terytorialnie Oddziałem PFRON lub z infolinią Departamentu ds. Rynku Pracy pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Kontakt z Departamentem ds. Rynku Pracy możliwy jest również za pośrednictwem poczty e-mail. Zapytania należy kierować na adres: sod@pfron.org.pl .

1 Dz. U z 2020 r., poz. 2255

2 Dz.U. z 2021 r., poz. 371

3 Dz.U. z 2021 r., poz. 152

4 Na podstawie odpowiednio art. 26a-26c i 25a-25d  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2020 r., poz. 426, ze zm.)

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/