PFRON: Formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR

PFRON: Formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesłania wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym wnioskiem o refundację składek bądź korektą wniosku (liczy się data nadania wniosku) Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) bądź Formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-P-dR).

Niezałączenie jednego z przedmiotowych formularzy do pierwszego składanego po 31.12.2021 r. wniosku Wn-U-G spowoduje odrzucenie dokumentu i wygenerowanie wezwania do korekty.

Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na witrynie PFRON. Beneficjenci składający wnioski za pośrednictwem Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (dalej SODiR) mogą dodać formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR jako załącznik po wypełnieniu i podpisaniu wniosku Wn-U-G.


Papierowe wnioski

Beneficjenci, którzy zadeklarowali papierową formę składania dokumentów wysyłają wnioski do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON. Formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR należy wysłać wraz z wnioskiem Wn-U-G/korektą wniosku Wn-U-G.

Wnioski składane w SODiR

  1. Wnioskodawca wypełnia najpierw wymagane pozycje we wniosku Wn-U-G.
  2. Poniżej sekcji oświadczeń, wnioskodawca powinien zaznaczyć: Załączam informację
    o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymałem(am) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych (składek).
  3. Po wykonaniu powyższych czynności należy zapisać wniosek Wn-U-G poprzez wybranie przycisku ‘Podpisz podpisem PFRON’ (lub ‘Podpisz podpisem kwalifikowanym’). Podczas próby zapisywania wniosku, SODiR dokonuje pierwszego sprawdzenia poprawności wpisanych danych. W przypadku wystąpienia błędu prosi o poprawienie podświetlonych na czerwono pól. Jeśli wszystkie wymagane pola są wypełnione poprawnie wnioskodawca autoryzuje wniosek hasłem do klucza prywatnego.
  4. Po wpisaniu hasła do klucza prywatnego i naciśnięciu ‘OK’ wniosek zostaje zapisany. Następuje powrót do wypełnionego wniosku.
  5. Wnioskodawca przy pomocy dostępnego na dole wniosku przycisku ‘Załączniki’ przechodzi do listy załączników do wniosku Wn-U-G. Po naciśnięciu przycisku ‘Odśwież’ należy wybrać ‘dodaj INF-O-PdM’ lub ‘dodaj INF-O-PdR’.
  6. Po wypełnianiu wymaganych danych należy zapisać formularz używając przycisku: ‘Podpisz podpisem PFRON’ (lub ‘Podpisz podpisem kwalifikowanym’). Podczas próby zapisywania formularza SODiR dokonuje pierwszego sprawdzenia kompletności wpisanych danych. W przypadku wystąpienia błędów prosi o ich poprawienie sygnalizując ich wystąpienie odpowiednim komunikatem. Jeśli wszystkie wymagane pola są wypełnione, wnioskodawca autoryzuje formularz hasłem do klucza prywatnego.

Uwaga!!!

W części A pkt. 5 formularza INF-O-PdM  ‘Forma prawna podmiotu’ w przypadku wskazania ‘Inna’ należy dodatkowo opisać jaka np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna itp.

  1. Po wpisaniu hasła do klucza prywatnego i naciśnięciu ‘OK’ formularz zostaje zapisany. Następuje powrót do listy załączników, z której przy użyciu przycisku ‘Powrót’ wnioskodawca przechodzi do zapisanego wcześniej wniosku Wn-U-G.
  2. Wniosek można jeszcze edytować (przycisk ‘Edycja’) lub wysłać do PFRON. Po naciśnięciu opcji ‘Wyślij z podpisem PFRON’ (lub ‘Wyślij z podpisem kwalifikowanym’) należy podać hasło do klucza prywatnego oraz nacisnąć ‘OK’ Potwierdzenie poprawnie wykonanej czynności zostanie zasygnalizowane przez SODiR odpowiednim komunikatem.

Wniosek wysłany do PFRON nie podlega dalszej edycji. Wnioskodawca może sprawdzić, jaki status uzyskał złożony dokument poprzez odczytanie korespondencji systemowej.

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content