PFRON: Jak korzystać z prawa do dostępności

PFRON: Jak korzystać z prawa do dostępności

Wstęp

Od 6 września 2021 r. obowiązują przepisy regulujące postępowanie skargowe na brak dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Szczegółowe informacje na temat postępowania skargowego można uzyskać pod numerem infolinii PFRON: 22 581 84 10 numer wewnętrzny 4 oraz na stronie internetowej poświęconej dostępności: https://dostepnosc.pfron.org.pl/.

Informacja o braku dostępności

Gdy podmiot publiczny nie zapewnia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, każdy może złożyć do niego informację o braku dostępności. W informacji należy wskazać, jakie bariery utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z jego usług. Formularz informacji o braku dostępności znajduje się pod adresem informacja o braku dostępności. Można ją złożyć w dowolnym momencie za pośrednictwem ePUAP lub portalu gov.pl.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Gdy osoba ze szczególnymi potrzebami ma trudność w załatwieniu swojej sprawy w instytucji publicznej, może złożyć do niej wniosek o zapewnienie dostępności. Wniosek może złożyć także przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład rodzic.

We wniosku trzeba  wykazać interes faktyczny Oznacza to, że osoba ze szczególnymi potrzebami chce skorzystać z usług świadczonych przez dany podmiot (np. zebranie rodziców w szkole, załatwienie sprawy w urzędzie, udział w wydarzeniu kulturalnym, wizyta lekarska, itp.).

Co powinien zawierać wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek powinien zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu lub adres e-mail,
  2. opis bariery, która utrudnia albo uniemożliwia załatwienie sprawy,
  3. informację, w jaki sposób instytucja powinna się kontaktować w sprawie wniosku.

Jeśli wnioskujący oczekuje konkretnego rozwiązania problemu z dostępnością powinien napisać o tym we wniosku.

Podmiot publiczny ma 14 dni na zapewnienie dostępności. Jeżeli wymaga to więcej czasu, podmiot może wydłużyć realizację wniosku do 2 miesięcy, jednak musi o tym niezwłocznie powiadomić osobę, która złożyła wniosek. Gdy bariera będzie niemożliwa do usunięcia, podmiot publiczny ma obowiązek poinformować o tym Wnioskodawcę. Wówczas konieczne jest zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego (np. zmiana sposobu organizacji pracy, pomoc innej osoby itp.).

Formularz wniosku znajduje się pod adresem wniosek o zapewnienie dostępności. Wniosek można złożyć za pośrednictwem ePUAP lub portalu gov.pl.

Skarga na brak dostępności

Jeżeli podmiot publiczny nie zapewni dostępności pomimo złożenia wniosku, można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON. Trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od dnia, w którym podmiotowi publicznemu upłynął termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności.

Co powinna zawierać skarga na brak zapewniania dostępności

Skarga powinna zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail,
  2. opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  3. sposób kontaktu ze skarżącym.

Jeśli wnioskujący oczekuje konkretnego rozwiązania problemu z dostępnością powinien napisać o tym we wniosku.

Jeżeli osoba skarżąca załączy do skargi wcześniej złożony wniosek o zapewnienie dostępności, wystarczy, że w skardze wskaże dodatkowo tylko swoje dane kontaktowe.

Skarga powinna zostać rozpatrzona możliwie jak najszybciej. Jeśli jednak jej przedmiot będzie bardziej skomplikowany, termin ten może zostać wydłużony do miesiąca. W wyjątkowo trudnych sytuacjach, rozpatrzenie skargi powinno trwać nie dłużej niż dwa miesiące. Powyższe terminy liczone są od dnia, w którym zostanie doręczona skarga.

Po rozpatrzeniu skargi, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję, która:

  • nakazuje podmiotowi publicznemu zapewnić dostępność w określony sposób, w terminie nie krótszym niż 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie krótszym niż 60 dni, od dnia doręczenia decyzji, albo
  • zwalnia podmiot publiczny z zapewnienia dostępności.

Prezes Zarządu PFRON może też zakończyć postępowanie bez wydania decyzji i umorzyć całe postępowanie w przypadku, gdy skarga jest bezprzedmiotowa, czyli na przykład nie było podstaw do wniesienia skargi.

Formularz skargi znajduje się pod adresem skarga na brak dostępności. Skargę można złożyć za pośrednictwem ePUAP lub portalu gov.pl.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy także do zapoznania się z dołączonym Informatorem: “Dostępność i postępowanie skargowe”.

Podstawa prawna

art. 30, 31, 32 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j.)Facebook
LinkedIn
Skip to content