PFRON: Środki publiczne – art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji

PFRON: Środki publiczne – art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż na podstawie art. 26 b ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych. Jednak w art. 26b ust. 8  ustawy o rehabilitacji wprowadzono wyjątek od tego wyłączenia. Zgodnie z tym przepisem wyłączenia z art. 26b ust 7 ustawy o rehabilitacji nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenia pracownika:

  • ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł);
  • z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych).

Pracodawca powinien ustalić, z jakich środków jest finansowane wynagrodzenie, do którego zamierza uzyskać dofinansowanie. Jeżeli wynagrodzenia byłyby finansowane z tytułów wymienionych w art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji, to nie ma przeciwskazań do korzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W przeciwnym razie koszty płacy pokryte ze środków publicznych, których nie można  przyporządkować do tych wymienionych w art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji należy wykazać w pomniejszeniach w poz. 53 INF-D-P, której wzór został określony w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Ponadto – w związku z powtarzającymi się ostatnio pytaniami – Fundusz sygnalizuje,  iż dochody publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4 lit. a (wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze) ustawy o finansach publicznych nie zostały uwzględnione w art. 26b ust 8 ustawy o rehabilitacji. Wobec czego pracodawca nie może pokrywać wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych podlegających dofinansowaniu z dochodów publicznych innych niż te, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych).

Źródło: https://www.pfron.org.pl/Skip to content