PFRON: Tarcza 9.0 a wsparcie z SODiR

PFRON: Tarcza 9.0 a wsparcie z SODiR

16 kwietnia 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19¹, czyli tzw. tarcza antykryzysowa 9.0. Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.² wydłuża okres wsparcia oraz rozszerza krąg branż, które mogą otrzymać pomoc z powodu ograniczenia działalności ze względu na trzecią falę pandemii COVID-19.

Przepisy znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. umożliwiają w dalszym ciągu przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w określonych branżach ubieganie się o pomoc, między innymi w takiej formie jak: zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień 2021 r., świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, czy też dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pomocy tej udzielają właściwe instytucje, np. ZUS, czy urzędy pracy, więc wszelkie pytania dotyczące warunków pozyskiwania tych pomocy należy kierować do organu, który danej pomocy udziela.

Fundusz ponownie sygnalizuje, iż pozyskiwanie innych form wsparcia do kosztów, dofinansowanych lub refundowanych ze środków PFRON – w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub w formie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne³ – powinno być odpowiednio wykazane przez wnioskodawcę w składanych dokumentach do PFRON za okresy sprawozdawcze, których pomoc z innych źródeł dotyczy.

Zasady wypełniania dokumentów składanych do PFRON (w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji – dalej SODIR) w przypadku korzystania – z uwagi na pandemię COVID-19 – z innych form pomocy, kierowanej do przedsiębiorców o określonych branżach, zostały wyjaśnione w tym artykule. Natomiast wyjaśnienia w zakresie wykazywania pomocy w SODiR, pozyskanych w ramach tarcz antykryzysowych od 1.0 do 4.0 przez podmioty z wszystkich branż dostępne są w tym miejscu.

W przypadku pytań bądź wątpliwości w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne lub dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych prosimy o kontakt z właściwym terytorialnie Oddziałem PFRON lub z infolinią Departamentu ds. Rynku Pracy pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Kontakt z Departamentem ds. Rynku Pracy możliwy jest również za pośrednictwem poczty e-mail. Zapytania należy kierować na adres: sod@pfron.org.pl .

Podstawy prawne:

¹ Dz.U. z 2021 r., poz. 713

² Dz.U. z 2021 r., poz. 371

³ Na podstawie odpowiednio art. 26a-26c i 25a-25d  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2021 r., poz. 573)Facebook
LinkedIn
Skip to content