PFRON: Tarcza antykryzysowa 6.0 a SODiR

PFRON: Tarcza antykryzysowa 6.0 a SODiR

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (podstawa prawna 1) jest – po tarczy antykryzysowej 5.0 – kolejną tarczą branżową, której głównym celem jest wsparcie finansowe firm z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa.

Główne rozwiązania pomocowe z tarczy branżowej 6.0 i jednocześnie istotne w kontekście pomocy udzielanej przez PFRON w postaci dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne to:

– zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia
1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia przez Radę Ministrów na kolejne miesiące i o kolejne branże,
– dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie do 2 tys. zł miesięcznie przez 3 miesiące,
– dotacja ze środków Funduszu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł.

Szczegółowe informacje w zakresie wpływu na System Obsługi Dofinansowań i Refundacji obu tarcz branżowych (5.0 i 6.0) dostępne są w artykule zamieszczonym w tym miejscu.

Podstawy prawne:

1. Dz. U. z 2020 r., poz. 2255.

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/tarcza-antykryzysowa-60-a-sodir/
Źródło:PFRONFacebook
LinkedIn
Skip to content