PFRON: Termin składania wniosku Wn-U-G

PFRON: Termin składania wniosku Wn-U-G

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne – na podstawie §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych¹ – w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Tak więc wniosek Wn-U-G za 01/2022 r. składa się według aktualnie obowiązujących przepisów do 28.02.2022 r.

Niemniej jednak Fundusz sygnalizuje, iż w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zostały podjęte prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, która ustanowi m.in. nowy termin składania wniosków Wn-U-G. Szczegółowy zakres projektowanych zmian określiło Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w komunikacie opublikowanym w dniu 4 marca 2022 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego jest już w końcowym etapie prac, niemniej jednak do czasu jego publikacji i wejścia w życie Fundusz nie może wypłacić refundacji składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie wniosków Wn-U-G za 01/2022 r. złożonych po 28.02.2022 r. Realizacja wypłat na podstawie tych wniosków, nastąpi niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego, które wyznaczy nowy termin składania wniosków Wn-U-G począwszy od wniosków składanych za okres 01/2022 r.

O zmianie terminu składania wniosku Wn-U-G poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie po publikacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content