PFRON: Wsparcie dla zakładów pracy chronionej

PFRON: Wsparcie dla zakładów pracy chronionej

Odnosząc się do treści artykułu „Firmy zagrożone utratą statusu zakładu pracy chronionej” opublikowanego w dniu 21 maja 2020 r. w Dzienniku Gazeta Prawna należy wskazać, że w ocenie Funduszu regulacje zawarte w przepisach dotyczących działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mają na celu w przypadku zakładów pracy chronionej przede wszystkim dążenie do zachowania miejsc pracy i są one komplementarne z pozostałymi uregulowaniami dotyczącymi powszechnych form wsparcia.

Znaczne wsparcie dla prowadzących zakłady pracy chronionej zostało wprowadzone na podstawie art. 68 gd ustawy o rehabilitacji zgodnie z którym w okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a, może być przeznaczona na:

1) utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

2) wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:

  1. pracownikami,
  2. wykonawcami pracy nakładczej,
  3. innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta   zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności,
  4. niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
    lub zakładowego funduszu aktywności;

3) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.

Warunkiem przeznaczenia środków w sposób określony powyżej jest uzyskanie zgody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz prowadzi już stosowne postępowania w tym zakresie.

Art. 9 z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 875) wprowadza z dniem 1 lipca 2020 r. zmianę do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dopuszczającą czasowe obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 33 ust. 7b z 25% na 18%. Oznacza to, że w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania stanu zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 18%, pracodawca zachowa zarówno fundusz rehabilitacji, jak i niewykorzystane środki tego funduszu.

Pracodawca zatem może zdecydować czy korzysta z powszechnych form wsparcia, ponosząc ryzyko utraty statusu zakładu pracy chronionej czy też korzysta z form przewidzianych dla zakładów pracy chronionej (które w części nie wyłączają możliwości ubiegania się o powszechne formy wsparcia).

Trudno zatem potwierdzić na dzień dzisiejszy tezę podnoszoną w artykule prasowym.

źródło: PFRONFacebook
LinkedIn
Skip to content