Pismo z MRPiPS- odwołania od decyzji Prezesa Zarządu PFRON o odmowie wypłaty dofinansowania – 25.05.18

Pismo z MRPiPS- odwołania od decyzji Prezesa Zarządu PFRON o odmowie wypłaty dofinansowania – 25.05.18

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 kwietnia 2018 r. oraz pismo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczących decyzji nakazujących zwrot dofinansowania z powodu nieponiesienia kosztów płacy za osoby niepełnosprawne, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informuje, że – zgodnie z informacjami uzyskanymi w PFRON na dzień 22 marca 2018 r. przed Prezesem PFRON toczy się 2071 postępowań sprawdzających oraz postępowań administracyjnych w przedmiocie wypłaty, zwrotu, ustalenia wysokości należnego dofinansowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 26a ust. la1 pkt. 3 ustawy o rehabilitacji. Od stycznia 2017 r. Prezes Zarządu PFRON wydał 479 decyzji o odmowie wypłaty dofinansowania, nakazujących zwrot nienależnie pobranego dofinansowania oraz ustalających wysokość dofinansowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 26a ust. la1 pkt. 3 ustawy o rehabilitacji.Facebook
LinkedIn
Skip to content