Pomorze Zachodnie: Nabór zgłoszeń do konkursu LODOŁAMACZE

Pomorze Zachodnie: Nabór zgłoszeń do konkursu LODOŁAMACZE

Po raz kolejny Województwo Zachodniopomorskie bierze aktywny udział w Konkursie dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie LODOŁAMACZE. W tym roku to już XVI edycja  konkursu!

Konkurs i związana z nim kampania propagują ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Istotą „Lodołamacza” jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, ich integracja  i stworzenie szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. To także zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Konkurs stanowi okazję do docenienia dziesiątek firm, osób i instytucji, które w swoim codziennym działaniu kierują się zasadami równości i niedyskryminacji prezentując postawę otwartości oraz zaangażowania.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego od lat podejmuje liczne działania na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością, ich aktywizacji i integracji oraz dostrzega pozytywne zmiany w tym zakresie.    Jednak należy podkreślić, że wiele z tych zmian zaistniało dzięki inicjatywom oddolnym, zaangażowaniu środowisk lokalnych i spontanicznym pomysłom. Właśnie takie przedsięwzięcia pragniemy wyróżniać i promować.

W związku z powyższym serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w Konkursie poprzez przesyłanie propozycji swoich nominacji w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione – kategoria dla pracodawców prowadzących Zakłady Pracy Chronionej;
  • Rehabilitacja społeczno-zawodowa – kategoria dla Zakładów Aktywności Zawodowej i  Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  • Otwarty Rynek – kategoria dla przedsiębiorców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością w firmach i przedsiębiorstwach otwartego rynku pracy, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i posiadające status przedsiębiorcy;
  • Instytucja – kategoria dla  podmiotów niebędący przedsiębiorcami  (w tym również stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej) zaangażowanych w działania na rzecz promowania aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością;
  • Zdrowa Firma – pracodawcy, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników  np. rozwijają różnego rodzaju aktywności- programy zdrowotne, zajęcia sportowe, badania profilaktyczne, dodatkowa opieka zdrowotna, działania edukacyjne;
  • Przyjazna Przestrzeń – obiekty, przestrzenie publiczne, komunikacyjne, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • Dziennikarz Bez Barier – dziennikarze radiowi, telewizyjni, prasowi,  którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich zatrudnianiem;
  • Lodołamacz Specjalny – dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mszczucka@wzp.pl do dnia 22.06.2021 r. Najciekawsze zgłoszenia zostaną nominowane do Konkursu przez Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Członka Kapituły Regionalnego Etapu Konkursu Lodołamacze 2021.

 

źródło: http://www.rops.wzp.pl/