Solidarność chce zmian w ustawie o rehabilitacji – stanowisko POPON w sprawie postulatów

Solidarność chce zmian w ustawie o rehabilitacji – stanowisko POPON w sprawie postulatów

Związek zamierza ratować chroniony rynek pracy przed marginalizacją. Domaga się m.in., by podnieść dopłaty do pensji osób ze schorzeniami specjalnymi.

 

Propozycjami Solidarności zajmie się Rada Dialogu Społecznego (RDS). Taką decyzję podjęło prezydium rady w związku z wnioskiem skierowanym przez przewodniczącego Piotra Dudę. Zdaniem Solidarności na przestrzeni ostatnich lat dochodzi do stopniowej degradacji zakładów pracy chronionej (ZPChr), w tym spółdzielni inwalidów i niewidomych. Systematycznie maleje zarówno liczba przedsiębiorstw, jak i zatrudnionych w nich osób. Jest to o tyle niepokojące, że to właśnie chroniony rynek pracy jest często jedynym miejscem, gdzie osoby z najcięższymi dysfunkcjami zdrowotnymi mają szansę na podjęcie zatrudnienia.

 

Dlatego, aby zatrzymać ten trend, Solidarność proponuje cztery konkretne zmiany w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).

 

Czytaj cały artykuł

Autor: Michalina Topolewska

Źródło: gazetaprawna.pl

 

 


 

Stanowisko POPON w sprawie postulatów

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych popiera część postulatów zawartych we wniosku Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie prac w ramach Rady Dialogu Społecznego nad zmianami w systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce.

 

Propozycja zwiększenia dotacji budżetowej dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpowiada na potrzebę zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji jego zadań. Dotacja zabezpiecza realizację wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych a jej wysokość ma istotne znaczenie dla możliwości angażowania środków PFRON w inne, ważne dla wyrównywania szans osób niepełnosprawnych zadania. Akceptując potrzeby wydatkowania środków PFRON na szereg programów i instrumentów nie zawsze bezpośrednio powiązanych z rehabilitacją zawodową i zatrudnieniem niepełnosprawnych zwracamy uwagę, że zwiększenie gwarancji finansowej, jaką stanowi dotacja, dla PFRON daje z jednej strony zabezpieczenie realizacji podstawowego zadania PFRON, jak i otwiera możliwości do urealnienia wsparcia na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, którego poziom od lat nie ulega zmianie. Realizacja tego postulatu wpłynie pozytywnie na sytuację osób niepełnosprawnych ze względu na możliwość przekierowania większych środków PFRON na zadania realizowane na ich rzecz przez organizacje pozarządowe, dostępność wsparcia w postaci likwidacji różnego typu barier czy możliwości uczestnictwa w terapii zajęciowej.

 

POPON pozytywnie ocenia propozycje zmiany wysokości kwot dofinansowania dla pracowników niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Osoby te są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy a zaproponowane rozwiązanie przyczyni się do zmiany tej sytuacji.

 

Propozycja likwidacji przekazywania części środków mogących zasilać zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych na PFRON również jest rozwiązaniem, którego skutki przyniosą wymierne korzyści dla zatrudnionych u dysponentów ZFRON osób niepełnosprawnych. Należy zaznaczyć, że środki ZFRON mogą zostać wydane wyłącznie na cele związane ze wsparciem pracowników niepełnosprawnych lub na wsparcie ich zatrudnienia. Pracodawca – dysponent ZFRON – musi również wydatkować środki ZFRON co za tym idzie cele związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych zostaną zrealizowane. Propozycja przyczyni sie również do zmniejszenia biurokracji w tym obszarze i kosztów działalności przez odstąpienie od składania deklaracji i wykonywania wielu przelewów.

 

W zakresie propozycji wniosku o zwiększenie minimalnego poziomu środków, które miałyby być przeznaczane na wydatkowanie ZFRON na pomoc indywidualną do 30% należy zwrócić uwagę, że już obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość wydatkowania na ten cel 85% środków ZFRON. Przy wprowadzeniu proponowanej propozycji może prowadzić do „blokowania” środków, które w konsekwencji mogłyby być n zwracane do PFRON. Pracodawca straciłby również dostęp do tych środków gdyby chciał w danym roku dokonywać wydatków z tzw. dużego ZFRON (np. inwestycji w maszyny, na których pracują pracownicy niepełnosprawni). W tym zakresie propozycja wymaga głębszej analizy skutków.

 

Powyższe stanowisko zostało przesłane do Pracodawców RP w celu zaprezentowania go w ramach prac Rady Dialogu Społecznego.

 

Stanowisko POPONFacebook
LinkedIn
Skip to content