Stanowisko BON nt. zajęć komorniczych środków ZFRON wypłacanych pracownikowi

Stanowisko BON nt. zajęć komorniczych środków ZFRON wypłacanych pracownikowi

W związku z licznymi pytaniami pracodawców a także praktyką zajmowania przez komorników środków wypłacanych z ZFRON pracownikom niepełnosprawnym na finansowanie ich rehabilitacji, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się do biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych z prośbą o zajęcie stanowiska w tej kwestii. Z załączonego stanowiska wynika jednoznacznie, iż nie tylko komornik ma prawo zająć takie środki na poczet należnych zobowiązań ale też pracodawca, mając wiedzę o zajęciach komorniczych, nie powinien takiego wsparcia pracownikowi udzielać. Cytat: „nie jest wskazane udzielanie środków ZFRON, jeżeli miałyby one realizować cele inne niż określone w art. 33 ust. 4 u.r.o.n. (np. na zaspokojenie wierzycieli pracownika zamiast na jego rehabilitację). Dysponent ZFRON powinien uprawdopodobnić, że zweryfikował tę okoliczność odbierając stosowne oświadczenie od pracownika lub mając na uwadze wystąpienie komornika”.

Dotychczasowa praktyka wskazywała, że komornicy w takiej sytuacji różnie traktowali wniosek dłużnika o zwolnienie spod zajęć komorniczych. Część uwzględniała wniosek o zwolnienie środków na rehabilitację wypłacanych z ZFRON a część nie. Dla osób niepełnosprawnych możliwość uzyskania dodatkowego, poza wynagrodzeniem, wsparcia finansowego np. na zakup leków, wyrobów medycznych czy leczenie jest dodatkowym, bardzo istotnym motywatorem do podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Dzięki pracy i otrzymywanemu wynagrodzeniu dłużnik ma możliwość spłaty swoich zobowiązań. Dodatkowe wsparcie z ZFRON ma natomiast na celu finansowanie jego rehabilitacji. Należy podkreślić, że katalog możliwych wydatków, na które pracownik może uzyskać wsparcie jest katalogiem zamkniętym a wysokość wparcia uzależniona jest od sytuacji materialnej i losowej pracownika.

Oczywiście swoje zobowiązania trzeba spłacać jednak należy się zastanowić czy wykluczenie osób niepełnosprawnych znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji ekonomicznej z możliwości uzyskania wsparcia z ZFRON jest zasadne. W niektórych sytuacjach brak finansowania leków czy też dojazdów do pracy może skutecznie uniemożliwić osobie niepełnosprawnej kontynuację pracy i wykluczyć ją z rynku pracy a przecież nie taki jest cel.  Może więc zasadne byłoby objęcie tych środków wyłączeniem spod egzekucji tak jak to ma miejsce np. w przypadku środków z pomocy społecznej?

Obawy pracodawców (dysponentów ZFRON) budzi także konieczność weryfikacji prawa do wsparcia i w przypadku stwierdzenia, że uprawniony pracownik ma zajęcia komornicze odmowy udzielenia pomocy. Czy taka postawa pracodawcy nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania i nie spotka się z zarzutem dyskryminacji w zatrudnieniu? Aby rozwiać wątpliwości zwróciliśmy się z takim zapytaniem do Państwowej Inspekcji Pracy. Czekamy na odpowiedź.

POPON EGZEKUCJA KOMORNICZA odpowiedź BON