Stanowisko BON (pytanie POPON z dnia 5.01.2017 r.) Dotyczące obowiązku wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON – 2017_01.05_bon

Stanowisko BON (pytanie POPON z dnia 5.01.2017 r.) Dotyczące obowiązku wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON – 2017_01.05_bon

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 5 stycznia 2017 r., przekazane przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (data wpływu do Biura: 2 lutego 2017 r.) informuje, że w świetle przepisów art. 22 ust. 1 O pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2046), sprzedający wystawia informację o kwocie obniżenia każdemu nabywcy, którego zakup został udokumentowany fakturą, a płatność za zakup nastąpiła w terminie określonym na fakturze. Oznacza to, że obowiązek wystawiania informacji istnieje bez względu na to, kto jest nabywcą ( osobą fizyczną nieprowadzącą działalności, podmiotem, który taką działalność prowadzi czy też podmiotem, którego siedziba znajduje się poza granicami Polski). Od powyższej zasady ustawa o rehabilitacji ( … ) nie przewiduje wyjątków ani możliwości wiążącego zwalniania sprzedającego z tego obowiązku w drodze oświadczenia nabywcy.Facebook
LinkedIn
Skip to content