Stanowisko uokik (pytanie POPON z dnia 7.06.2017 r.) W sprawie dotyczącej definicji przedsiębiorstwa powiązanego zgodnie z artykułem 3 załącznika nr l do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Uznającego niektóre rodzaje pornocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. L 07 i l 08 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. L) – 135_17

Stanowisko uokik (pytanie POPON z dnia 7.06.2017 r.) W sprawie dotyczącej definicji przedsiębiorstwa powiązanego zgodnie z artykułem 3 załącznika nr l do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Uznającego niektóre rodzaje pornocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. L 07 i l 08 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. L) – 135_17

Szanowny Panie Prezesie

w odpowiedzi na pismo z dnia 7 czerwca 2017 r. (znak: POPON/135/2017), dotyczące wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651 /2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 1, pragnę przedstawić następujące wyjaśnienia.Facebook
LinkedIn
Skip to content