Zaproszenie na Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Przedstawicieli Członków POPON -25 czerwca o godzinie 11:00 w panelu aplikacji ZOOM

Zaproszenie na Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Przedstawicieli Członków POPON -25 czerwca o godzinie 11:00 w panelu aplikacji ZOOM

Szanowni Państwo, Członkowie POPON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza na Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie  Przedstawicieli Członków POPON, które odbędzie się 25 czerwca o  godzinie 11:00 (drugi termin – nie jest wymagane quorum) w panelu aplikacji ZOOM

Zgodnie z art. 24 ust. 1,2, i 12  Statutu  Rada Krajowa  Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwołuje ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW POPON na dzień 25 czerwca 2020 r. godzina 11.00 w Panelu Aplikacji ZOOM

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczego
Zgromadzenia  Przedstawicieli Członków POPON:

1. Wystąpienie i powitanie gości przez Panią Barbarę Pokorny Przewodniczącą Rady Krajowej,
2. Uchwalenie Regulaminu obrad,
3. Wybór Prezydium obrad,
4. Wybór Komisji Zgromadzenia:

  1. mandatowo-skrutacyjnej
  2. uchwał i wniosków

5. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Sprawozdanie Zarządu Krajowego, Rady Krajowej i Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie z  działalności POPON  za rok 2019 r., oraz sprawozdanie z  wykonania planu finansowego za rok 2019 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalność POPON w 2019 r.
9. Prezentacja programu działania POPON  na 2020 r.
10. Wystąpienie Prezesa Zarządu Krajowego POPON
11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania:

  1. Zarządu Krajowego,
  2. Rady Krajowej
  3. Komisji Rewizyjnej
  4. sprawozdania finansowego POPON za 2019r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla:

  1. Zarządu Krajowego,
  2. Rady Krajowej
  3. Przewodniczącej Rady Krajowej.

13. Podjęcie uchwał w sprawie planów działania POPON na  2020r.
14. Sprawy różne i wniesione.
15. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

Barbara Pokorny
Przewodnicząca Rady Krajowej POPON

Kontakt:
Anna Węgrzynowicz
Dyrektor ds. organizacyjnych
Rzecznik Prasowy POPON
rzecznik@popon.pl
tel.: 508-113-203

 Facebook
LinkedIn
Skip to content