Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne Członków POPON

Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne Członków POPON

Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne Członków POPON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

zaprasza na
Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne

Członków POPON

20.06.2024 r. godz. 11:00 w panelu aplikacji ZOOM

Zgodnie z art. 24 ust. 1,2, i 12  Statutu  Rada Krajowa  Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwołuje ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE OGÓLNE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW POPON na dzień 20 czerwca 2024 r. godzina 11.00 w Panelu Aplikacji ZOOM.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczego Zgromadzenia  Przedstawicieli Członków POPON:

 1. Wystąpienie i powitanie gości przez Panią Barbarę Pokorny Przewodniczącą Rady Krajowej,
 2. Uchwalenie Regulaminu obrad,
 3. Wybór Prezydium obrad,
 4. Wybór Komisji Zgromadzenia:
  • mandatowo-skrutacyjnej
  • uchwał i wniosków
 5. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia,
 6. Przyjęcie porządku obrad,
 7. Sprawozdanie Zarządu Krajowego, Rady Krajowej i Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie z  działalności POPON  za rok 2023 r., oraz sprawozdanie z  wykonania planu finansowego za rok 2023 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalność POPON w 2023 r.
 9. Prezentacja programu działania POPON na 2024r.
 10. Wystąpienie Prezesa Zarządu Krajowego POPON
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: Zarządu Krajowego, Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowego POPON za 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla: Zarządu Krajowego, Rady Krajowej, Przewodniczącej Rady Krajowej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie planów działania POPON na 2024 r.
 14. Sprawy różne i wniesione.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem
Barbara Pokorny
Przewodnicząca Rady Krajowej POPON

Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli Członków POPON

 

 

 

 

 

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z art. 24 ust. 9 Statutu POPON prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Ogólnym posiadają członkowie organizacji, którzy mają uregulowaną zapłatę składek członkowskich co najmniej na dzień przypadający 3 miesiące przed datą Zgromadzenia Ogólnego.

Sprawy techniczne:
Aby bezproblemowo uczestniczyć w Zgromadzeniu Członków POPON zalecane jest:

 • posiadanie stabilnego łącza internetowego

Sprawy organizacyjne:

 • w dn. 19.06.2024 otrzymacie Państwo link do udziału w Zgromadzeniu, które będzie realizowane na platformie ZOOM
 • Potwierdzenie obecności e-zgromadzeniu proszę przesłać na adres organizacja@popon.pl

 

Pozdrawiam
Joanna Jersz
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
85-039 Bydgoszcz ul.Hetmańska 38
Tel. . 508 113 203
organizacja@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content