PYTANIA I ODPOWIEDZI

Stanowisko uokik (pytanie POPON z dnia 7.06.2017 r.) W sprawie dotyczącej definicji przedsiębiorstwa powiązanego zgodnie z artykułem 3 załącznika nr l do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Uznającego niektóre rodzaje pornocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. L 07 i l 08 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. L) – 135_17

Szanowny Panie Prezesie

w odpowiedzi na pismo z dnia 7 czerwca 2017 r. (znak: POPON/135/2017), dotyczące wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651 /2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 1, pragnę przedstawić następujące wyjaśnienia.

Stanowisko BON z dnia 25.01.2017 w sprawie definicji osoby niewidomej do potrzeb sod – 17_niewidomi

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na Pana e-mail z dnia 1 O stycznia 2017 r. uprzejmie wyjaśnia, że informacja pt. ,,Kogo należy zaliczyć do osób niewidomych, o których mowa w art. 26a ust. 1 b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) dotyczącym zwiększenia kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?” nadal umieszczona jest na stronie internetowej Biura. Można znaleźć ją wchodząc kolejno w następujące zakładki: najczęściej zadawane pytania – orzekanie o niepełnosprawności pytanie nr 7. Poniżej link do przedmiotowej informacji: