PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania POPON do BON w sprawie interpretacji przepisów i zasad stosowanie art.22 Ustawy o rehabilitacji (ulgi we wpłatach na PFRON) – 215_17

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 10 sierpnia 2017 r. (POPON/215/2017) informuje, że:
Ad 1. W przypadku ustalania stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych o szczególnych schorzeniach dla celów ustalenia wskaźnika, o którym, mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz, 2046, z późn. zm.), dalej jako u.r.o.n., można posłużyć się odpowiednio m.in. wyjaśnieniem Biura opublikowanym pod adresem URL:http:ljwww.niepelnosprawni.gov.p!/index.php?c=page&id=103.

Pytanie POPON do BON w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych- osiągnięcie wieku emerytalnego a ustalone prawo do emerytury – 214_17

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 9 sierpnia 2017 r. (znak: POPON/214/2017) wyjaśnia, że w świetle przepisu art 26a ust. la1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Pytanie POPON do BON w sprawie możliwości sfinansowanie ze środków ZFRON z puli ogólnej wymiany pieca centralnego ogrzewania w kotłowni zakładowej na piec gazowy bezobsługowy z par.2.ust.1.pkt 1 lit c rozp zfron – 213_17

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 9 sierpnia 2017 r., znak POPON/213/2017 wyjaśnia, że zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 2046 z późn. zm.) środki funduszu rehabilitacji są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywiduaine programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków.

Pytanie POPON do UOKiK w sprawie definicji przedsiębiorstw powiązanych – 2 przykłady – definicja prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie przepisów krajowych i unijnych – 212_17

W związku z licznymi pytaniami członków Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższej kwestii dotyczącej definicji przedsiębiorstwa powiązanego zgodnie z artykułem 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz, UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Pytanie POPON z dnia 9.08.2017 r. do BON w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych- osiągnięcie wieku emerytalnego a ustalone prawo do emerytury – 211_17

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 9 sierpnia 2017 r., znak: POPON/211/2017, przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy piśmie z dnia 1 września br., znak: DRP.WR.411.2017.MSy wyjaśnia, że zgodnie z art. 26a ust 1a1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Pytanie do BON w sprawie sankcji za niewystawienie informacji o kwocie i obniżenia wpłaty na PFRON – 176_16

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 14 grudnia 2016 r. (znak: POPON/176/2016) w sprawie stanowisk Biura zawartych w pismach z dnia 24 czerwca 2016 r. (znak: BON-l.52316.13.2016.PM) oraz z dnia 7 listopada 2016 r. (znak: BON-I.52315.114.20163.LK) odnośnie konsekwencji niewystawienia lub nieterminowego wystawienia informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), uprzejmie wyjaśnia, że nie są one sprzeczne, lecz uzupełniają się.

Stanowisko PFRON (pytanie POPON z dnia 20.01.2017 r.) W sprawie korekty informacji o uldze we wpłatach na PFRON spowodowanej korektą przychodów sprzedawcy – analiza 2 przypadków 006_17

W odpowiedzi na pismo Pana Prezesa z dnia 20 stycznia 2017 r. znak: POPON/6/2017 w sprawie wyjaśnień do art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) w zakresie prawidłowego sporządzenia informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informuję, co następuje:

Stanowisko PFRON (pytanie POPON z dnia 20.01.2017 r.) W sprawie korekty informacji o uldze we wpłatach na PFRON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwraca się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienie zapisów art. 22 ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721. Wątpliwości pracodawców dotyczą zasad prawidłowego sporządzania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON w przypadku .,korygowania, wielkości kwoty przychodów np. z powodu zwrotu sprzedanej produkcji lub reklamacji wykonanych usług. Problem ten jest szczególnie skomplikowany gdy sprzedaż następuje w jednym miesiącu sprawozdawczym a zwrot sprzedanej produkcji w kolejnym.